7.2.. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji.

Opis rješenja: Vrijednosti tri broja se učitavaju sa tastature. Nova varijabla min prima vrijednost varijable a. Zatim poredimo da li je b manji od min, ako jeste tad min postaje b. Slijedeće poređenje je da li je c manje od min. Ako je c manje od min tad je to nova vrijednost min.

Opis programa: Po upisu vrijednosti varijabli a, b i c postavlja se početna vrijednost varijable max. Logičkim izrazom b<min u naredbi IF se provjerava da li je vrijednost varijable b manja od pretpostavljenog minimuma. Ako je logički izraz istinit mijenja se vrijednost varijable min. Isto poređenje i po potrebi zamjena se obavlja u slijedećoj naredbi IF. Ispis vrijednosti i nađenog mnimuma je na kraju.

Listing programa:

//07211019//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
   double a,b,c,min;         // deklarisanje varijabli
   cout << "Unesite vasa 3 broja:  " << endl;
   cin>>a>>b>>c;
   min=a;
   if (b < min)
     min=b;
   if (c < min)
     min=c;
    
   cout << "Od brojeva " << a << " " << b << " " << c << endl;
   cout << "Najmanji je " << min << endl;
    
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index