7.2.. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg.

Opis rješenja: Prvo se traži najmanji (kao u prethodnom zadatku). Zatim se koristi IF THEN ELSE naredba za provjeru da li je min jednak nuli a tad se ne može izevesti dijeljenje.

Listing programa:

// 07211020
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
  float a,b,c,min,rec;     // deklarisanje varijabli

  cout << "Unesite tri broja: ";
  cin>>a>>b>>c;

  min=a;
  if(b < min)
    min=b;
  if(c < min)
    min=c;

  cout << "Od brojeva: " << a << " " << b << "  " << c << endl;
  cout << "Najmanji je: " << min << endl;

  if(min == 0) {
    rec=1/min;
    cout << "Reciprocna vrijednost najmanjeg je: " << rec << endl;
  } else
    cout << "Dijeljenje sa nulom" << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index