7.2.. Učitati dva broj i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je.

Opis rješenja: Provjera se izvodi naredbom if (a > b). Ako je a veće izračunava se njegova recipročna vrijednosti inače se izračunava recipročna vrijednost b. Nema testa za a = b ali je nije bitno jer će se izračunati recipročna vrijednost.

Listing programa:

//07211030//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
  double a,b;     // deklarisanje varijabli

  cout << "Reciprocna vrijednost veceg: " << endl;
  cout << "Unesi dva broja: " << endl;
  cin>>a>>b;

  if (a > b)
    cout << 1/a << endl;
  else
    cout << 1/b << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index