7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a, b. Varijabla min prima vrijednosti manje.

Listing programa:

// 07211039
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
  double x,y;
  cout << ("Od dva upisana,ispisati manji pa veci broj") << endl;
  cout << ("Unesi 1. broj:") << endl;
  cin>>(x);
  cout << ("Unesi 2. broj: ") << endl;
  cin>>(y);

  if (x < y)
  {
    cout << (x) << endl;
    cout << (y) << endl;
  }
  else if ( x >= y)
  {
    cout << (y) << endl;
    cout << (x) << endl;
  }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index