7.2.. Učitati 3 broja sa tastature. Sabrati one koji su u intervalu veći 5 i manji ili jednak 9.

Opis rješenja: Brojevi se učitavaju pojedinačno i treba ih provjeravati pojedinačno.

// 07211059
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
	float a1,a2,a3,suma;      // deklarisanje varijabli
	
	cout << "Unesite vrijednosti a1,a2,a3: " << endl;
	cin >> a1 >> a2 >> a3;   // ulaz
	 
	suma=0;
	
	if((a1 > 5) && (a1 <= 9))	// a1 u opsegu ?
		suma = suma + a1;    // dodaj sumi
	
	if((a2 > 5) && (a2 <= 9))	// a2 u opsegu ?
		suma = suma + a2;    // dodaj sumi
		
	if((a3 > 5) && (a3 <= 9))	// a3 u opsegu ?	 
		suma = suma + a3;    // dodaj sumi
		
		cout << "Suma brojeva koji se nalaze u intervalu od 5 do 9 je: " << suma << endl; ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index