7.2.. Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost.

Opis rješenja: Brojevi se učitavaju pojedinačno. Provjeriti sa logičkim izrazom:

// 07211060
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
  float a1, a2, a3;        // deklarisanje varijabli

  cout << "Unesite vrijednosti a1,a2,a3: " << endl;
  cin>>a1>>a2>>a3;

  if((a1 >= a2) && (a2 >= a3)) {  // a1>=a2>=a3 ?
    a1=2*a1;           // a1>=a2>=a3       
    a2=2*a2;
    a3=2*a3;
  } else {             // inace
    a1=abs(a1);
    a2=abs(a2);
    a3=abs(a3);
  }

  cout << "a1= " << a1 << " " << "a2= " << a2 << " " << "a3= " << a3 << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index