7.2.. Učitati stranice trougla i izračunati obim (Koristiti IF naredbu).

Opis rješenja:

Listing programa:

// 07211076
# include <iostream>
# include <cmath>

using namespace std;
int main ()
{
	float a,b,c,rez;             // deklarisanje varijabli
	
	cout<<"Upisati stranice trougla:  ";
	cin>>a>>b>>c;               // ulaz, stranica trougla
	
	if((a > 0) && (b > 0) && (c > 0)){    // sve stranice pozitivne ?
		rez=a+b+c;              // rezultat
		cout << "Obim trougla je O= " << rez << endl; // ispis
	} else
		cout << "Takav trougao ne postoji" << endl; // nema trougla sa takvim stranicama
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index