7.2.. Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Napisati program za učitavanje brzina, izračunavanje i ispis ugla kretanja čamca.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 07211081
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
	double vc,vr;      // deklarisanje varijabli
	long double pi;     // deklarisanje varjable
	
	cout << "Unesite brzinu camca(m/s) u odnosu na rijeku: ";
	cin >> vc;
	cout << "Unesite brzinu rijeke(m/s): ";
	cin >> vr;
	
	pi=3.14159265358979323846;
	
	if((vc > 0) && (vr > 0))	
		{
			cout << "Brzina camca(m/s) u odnosu na obalu je: " << sqrt(pow(vc,1) + pow(vr,1)) << endl;			
			cout << "Ugao(u STEPENIMA) koji zaklapa pravac kretanja camca sa obalom je: " << (atan(vc/vr)*180)/pi << endl;
		}
	else	
		cout << "Takvo kretanje nije moguce" << endl;
		
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index