7.2.. Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Ako je cijeli broj neparan izračunati kub inače ispisati paran. Ispis ima izgled:

Listing programa:

// 07211085
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
  float a;     // deklarisanje varjable
  int b;     // deklarisanje varjable

  cout << "Broj= " << endl;
  cin>>a;

  if(a < 0)
    a=abs(a);
  b=trunc(a);
  cout << "Prvi manji cijeli broj = " << b << endl;

  if(b % 2 == 0)
    cout << "Broj je paran" << endl;
  else
    cout << "Broj je neparan,njegov kub je: " << pow(b,2)*b << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index