7.2.. Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled:

Listing programa:

//P07211086//
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;
int main()
{
  int a,b;          // deklarisanje varijabli

  cout << "Djeljenik= ";
  cin>>a;
  cout << "Djelilac= ";
  cin>>b;

  if(b != 0)
    cout << a << " / " << b << " = " << a / b << "cijelih i " << a % b << "ostatak" << endl;
  else
    cout << "Ne moze se dijeliti sa 0" << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index