7.2.. Naći najmanju razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva.

Opis rješenja: Razlika se računa u apsolutnim vrijednostima. Zatim se porede 3 broja i traži minimum..

// 07211105
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b, c, d, rab, rbc, rcd, min; // deklarisanje varijabli

  cout << "Unesite cetiri broja: " ;
  cin >> a >> b >> c >> d;    // ulaz e broja

  rab = abs(a - b);
  rbc = abs(b - c);
  rcd = abs(c - d);

  min = rab;
  if (rbc < min)
    min = rbc;
  if (rcd < min)
    min = rcd;

  cout << "Od razlika: " << rab << " " << rbc << " " << rcd << " najmanja je = " << min << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index