7.2.. Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 i 4 ili nije.

Opis rješenja: Za prikaz djeljivosti vidi Djeljivost >>>.

Listing programa:

// 07211123
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a;
  cout << "Broj: ";
  cin >> a;                     // ulaz
  if (a % 3 == 0 && a % 4 == 0)           // a djeljivo sa 3 ?
    cout << "broj je djeljiv sa 3 i 4" << endl;  // ispis, djeljiv sa 3 i 4
  else                       // inace
    cout << "broj nije djeljiv sa 3 i 4" << endl; // ispis, nije djeljiv sa 3 i 4
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index