7.2.. Urediti 2 učitana broj po opadajućem redoslijedu.

Opis rješenja: Porede se prva dva broja a i b i izvodi uređenje (a > b izvedi izmjenu).
Slika 1. Početni položaj Slika 2. Animacija Slika 3. Krajnji položaj Slika 4. Redoslijed zamjene
Primjer: 5 > 2 - opadajući redoslijed
Vrijednost Oznaka Oznaka2 Opis
2 min min(a, b) manji
5 max max(a, b) veći 

Listing programa:

// 07211155
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	float a, b, p;  // deklarisanje varijabli
	
	cout << "Dva broja: " ;
	cin >> a >> b;    // ulaz 2 broja
	
	cout << "Ucitana dva broja: a " << a << " b " << b << endl;
	
	if(a < b)	   // varijabla a manja od varijble b; tj. pogresan redoslijed zamjeni mjesta?
		{
			p=a;   // pomocna varijabla p prima vrijednost varijable a
			a=b;   // varijabla a prima vrijednost varijable b
			b=p;   // varijabla b prima vrijednost pomocne varijabla p
		}       // zamjenjen redoslijed prve dvije varijable		

	cout << "Uredjena dva broja: a " << a << " b " << b << endl;
			
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index