7.2.. Učitati 2 cijela broja, ako su oba parna od većeg oduzeti manji broj. Ako su oba neparna podijeli veći sa manjim. Inače pomnoži oba broja.

Opis programa: Izrazi za pojedine opsege su prikazani u tabeli..

Opseg 3 Opseg 2 Opseg 1 Opis
    if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0 && c % 2 == 0)
y =max - min;
svi parni?
naredba grananja
izračunaj
 
else if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0)
y =max / min;
  svi neparni
naredba grananja
izračunaj
ostali
else
y = max*min
    ostali
naredba grananja
izračunaj

Listing programa:

// 07211159
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, y;        // deklarisanje varijabli
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;         // ulaz
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;         // ulaz
  
  // nadji veceg
  if(a < b)     // prvi manji od drugog ?
    {
      p = a;      // pomocna varijabla p prima vrijednost varijable a
      a = b;      // varijabla a prima vrijednost varijable b
      b = p;      // varijabla b prima vrijednost pomocne varijabla p
    }           // zamjenjen redoslijed prve dvije varijable

  if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0) // opseg1: svi parni?
    y = a - b;      // izracunaj
  else           // inace, nisu oba parna
    if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0)  // opseg2 svi neparni ?
      y = a / b;    // izracunaj, neparni ==> razliciti od nule
    else         // ostali: opseg3
      y = a * b;    // izracunaj po izrazu

  cout << "broj je " << y;     // ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index