8.1.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 = 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

// 08111025
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do n - djeljivi sa 5" << endl;  // naslov
  int i, n;         // deklarisanje varijabli
	
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if (i % 5 == 0)    // i djeljivo sa 5?
      cout << "i= " << i << endl; // da - djeljiv, ispis vrijednost i
			
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index