8.1.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i % a == 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

//p08111027//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
	int i,n,k,a;
	
	cout<<"Djeljivi sa 5 od k do n"<<endl;
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	cout<<"Djeljivi sa brojem: "<<endl;
	cin>>a;
	
	for(i=k; i<=n; i++)	
		if(i % a == 0)		
			cout<<i<<endl;
			
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index