8.1.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa a se izvodi logičkim izrazom i % a == 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

// 08111027 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{  
  cout << "Ispis od k do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, k, n, a;      // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj djeljiv sa a?
      cout << "i= " << i << endl; // da - djeljiv, ispis vrijednost i

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index