8.1..Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva od 1 do 10.

Opis rješenja:

Listing programa:

Opis programa: Prikazane su dvije varijante raeunanja drugog korijena korišaenjem razlieiih funkcija:
- I varijanta - Funkcijom SQRT se raeuna drugi korijen. - Sintaksa funkcija sqrt(broj);
- II varijanta - Funkcija pow(broj, .5) je ekvivalentna matematiekom izrazu: broj.5.

// 08111032
#include<iostream>
#include<math.h>    // ukljuci biblioteku koja sadrzi funkciju sqrt
using namespace std;

int main()
{
  int i;          // deklarisanje varijable i
  cout << "Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva od 1 do 10" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(i=1; i <= 10; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=10 - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << "  sqrt(" << i << ") = " << sqrt(i) << endl; // ispis i i^2 endl ima za posljedicu prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta     for(int i=1;
// 08111032
#include<iostream>
#include<math.h>    // ukljuci biblioteku koja sadrzi funkciju pow
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva od 1 do 10" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(int i=1; i <= 10; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=10 - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << "  pow(" << i << ", .5) = " << pow(i, .5) << endl; // ispis i korijen broja 
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index