8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

// 08111038
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Nisu djeljivi sa 3 od 1 do 17" << endl; // naslov
  int i;              // deklarisanje varijable i
  for(i = 1; i <= 17; i++)     // ponavljanje za i=1 do i=17 - pocetak petlje
    if(i % 3 != 0)        // i nije djeljivo sa 3?
      cout << i << " ";     // i nije djeljivo sa 3: ispis i
  return 0;
}

II varijanta << endl; - novi red
// 08111038
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Nisu djeljivi sa 3 od 1 do 17" << endl; // naslov
  int i;              // deklarisanje varijable i
  for(i = 1; i <= 17; i++)     // ponavljanje za i=1 do i=17 - pocetak petlje
    if(i % 3 != 0)         // i nije djeljivo sa 3?
      cout << i << endl;    // i nije djeljivo sa 3: ispis i
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index