8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08111039//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	int i,a;
	cout<<"Djeljivi sa brojem?"<<endl;
	cin>>a;
	for(i=1;i<=17;i++)
	if(i % a ==0)
	cout<<i<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index