8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08111039
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{  
  cout << "Ispis od 1 do 17 - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, a;         // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  for(i = 1; i <= 17; ++i) // ponavljanje za i=1 do i=17 - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj djeljiv sa a?
      cout << "i= " << i << endl; // da - djeljiv, ispis vrijednost i

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index