8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08111040//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	int i,a;
	cout<<"Djeljivi sa brojem?"<<endl;
	cin>>a;
	for(i=1;i<=17;i++)
	  if(i % a !=0)
	    cout<<i<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index