8.1.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5.

Opis programa: Prikazane su dvije varijante provjere neparnosti broja logičkim izrazom u naredbi IF unutar FOR petlje:
- I varijanta - (i % 2 != 0) ostatak dijeljenja sa 2 nije nula;
- II varijanta - i = 1; - za početnu vrijednost u FOR petlji se postavlja prvi neparan broj 1; sa korakom i = i + 2 u FOR petlji obezbjeđuje uvećanje kontrolne varujable za 2, tj FOR petlja generiše samo neparne brojeve (1, 3, 5, ...).
- III varijanta - (i % 2 == 1) Ostatak dijeljenja sa 2 (% - operator mod) je 1.
(Cjelobrojno dijeljenje i modul broja).

Listing programa:

// 08111042 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Ispis neparnih od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
	int i;           // deklarisanje varijable i
	for(i=1; i <= 5; i++)    // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
	  if(i%2 != 0)       // i neparno (broj nije djeljiv sa 2)? 
	   cout << i << endl;   // i neparno: ispis vrijednosti i
	return 0;
}
 
II varijanta   i = i + 2)
// 08111042 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Ispis neparnih od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
	int i;             // deklarisanje varijable i
	for(i=1; i <= 5; i = i + 2)  // ponavljanje za i=1 do i=5; sa koramom +2 - pocetak petlje
	  cout << i << endl;     // i neparno: ispis vrijednosti i
	return 0;
}
 
III varijanta
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;           // deklarisanje varijable i
	cout << "Ispis neparnih od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
	for(i=1; i <= 5; i++)    // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % 2 == 1)      // i neparno (nije djeljivo sa 2)? - provjera da li je broj neparana (nije djeljiv sa 2)
	   cout << i << " ";   // i neparno: ispis vrijednosti i
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index