8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Opis programa: Brojevi djeljivi sa 3 su brojevi koji nemaju ostatak pri dijeljenju sa 3 (Cjelobrojno dijeljenje i modul broja). Provjera djeljivosti se izvodi logičkim izrazom (i%3==0) u naredbi IF unutar FOR petlje, Ako je logički izraz istinit ispisije se broj.

Listing programa:

// 08111043
// Ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;            // deklarisanje varijable i
	cout << "Djeljivi sa 3 od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
	for(i=1; i <= 5; i++)    // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
	  if (i%3==0)        // i djeljivo sa 3?
	   cout << i << endl;   // i djeljivo sa 3: ispis i
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index