8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08111046
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do 5 - nisu djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, a;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % a != 0)    // broj nije djeljiv sa a?
      cout << "i= " << i << endl; // da - nije djeljiv, ispis vrijednost i

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index