8.1.. Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08111048
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do n - nisu djeljivi sa 5" << endl;  // naslov
  int i, n;         // deklarisanje varijabli
	
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if (i % 5 != 0)    // i djeljivo sa 5?
      cout << "i= " << i << endl; // da - nisu djeljivi, ispis vrijednost i
			
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index