8.1.01. Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08111052
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od k do n - nisu djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, k, n, a;      // deklarisanje varijabli

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a != 0)    // broj nije djeljiv sa a?
      cout << "i= " << i << endl; // da - nije djeljiv, ispis vrijednost i

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index