8.1.. Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti for petlju.

Tekstualni algoritam:

  1. postaviti početnu vrijednost sume (suma=0;)
  2. i = 1 početna vrijednost kontrolne varijable i
  3. formirati novu vrijednost sume (s+=i;)
  4. uvečaj i ++i
  5. ako je i <= 5 vrati se na korak 3
  6. ispisati izračunatu vrijednost sume cout<<"Suma: "<<suma<<endl;

Listing programa:

//suma prvih 5 prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int suma=0;
	
	for(int i=1;i<=5;++i)
		suma+=i;

	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index