8.1.. Napisati program za ispis sume parnih brojeva od 1 do n

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
 3. i = 2(2 je prvi paran prirodan broj)
 4. formirati novu vrijednost sume(s+=i;)
 5. uvačaj i za 2 (ako krenemo od 2, koja je prvi i najmanji paran prirodan broj, svaki sledeci uvecan za 2 ce biti paran
 6. da li je i > n? Ako nije pređi na korak 4.
 7. ispisati izračunatu vrijednost sume cout<<"Suma: " <<suma<<endl;

Listing programa:

// 08112010 
//ispis sume parnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do n - parni" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i %2 == 0)     // i parno ?
      s = s + i;    // da - i parno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112010 
//ispis sume parnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do n - parni" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i %2 == 0)     // i parno ?
      s += i;      // da - i parno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

III varijanta for(int i=2; ;i+=2)
// 08112010 
//ispis sume parnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do n - parni" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
	for(i=2; i <= n; i+=2)  // ponavljanje za i=2 do i=n - korak i = i +2; pocetak petlje
    s += i;        // i parno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i

  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index