8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7.

Tekstualni algoritam:

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
  3. za i = 1 do n radi
    ako je i djeljivo sa 7 (i % 7 == 0) tada formirati novu vrijednost sume(s=s+i;)
  4. ispisati izračunatu vrijednost sume

Listing programa:

//p08112011//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	float s;
	
	cout<<"Suma prirodnih brojeva djeljivih sa 7"<<endl;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	
	for(i=1; i<=n; i++)	
		if(i % 7 == 0)		
			s=s+i;
			
	cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index