8.1.. Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Učitavanje brojeva se izvodi sa FOR petljom a i sabiranje se izvodi unutar FOR petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

//Zadatak 08112015//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main()
{
   int i;
   double a, s;
   s = 0;
   for (i=1; i<=10; i++) {
     cout<<("Otkucaj ")<<" "<<i<<" . broj "<<endl;
     cin>>a;
     s = s + a;
     }  
     cout<<("Suma je: ")<<s<<endl;
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index