8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

Tekstualni algoritam:

  1. učitati granice sabiranja (k, n)
  2. Učitati broj sa kojim se provjerava djeljivost (a)
  3. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
  4. za i = 1 do n radi
    ako je i djeljivo sa a (i % a == 0) tada formirati novu vrijednost sume (s=s+i;)
  5. ispisati izračunatu vrijednost sume

Listing programa:

//p08112018//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n,a;
	float s;
	
	cout<<"Suma prirodnih brojeva djeljivih sa a"<<endl;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	cout<<"Djeljivi sa brojem: "<<endl;
	cin>>a;
	
	s=0;
	
		for(i=1; i<=n; i++)		
			if(i % a == 0)			
				s=s+i;
			
		cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index