8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. Učitati broj sa kojim se provjerava djeljivost (a)
 3. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
 4. za i = 1 do n radi
  ako je i djeljivo sa a (i % a == 0) tada formirati novu vrijednost sume (s=s+i;)
 5. ispisati izračunatu vrijednost sume

Listing programa:

// 08112019
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, k, n, a;      // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli s

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj djeljiv sa a?
      s = s + i;    // da, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112019
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, k, n, a;      // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli s

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj djeljiv sa a?
      s += i;      // da, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index