8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

Tekstualni algoritam:

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. Učitati broj sa kojim se provjerava djeljivost (a)
  3. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
  4. za i = 1 do n radi
    ako je i djeljivo sa a (i % a == 0) tada formirati novu vrijednost sume (s=s+i;)
  5. ispisati izračunatu vrijednost sume

Listing programa:

//p08112019//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{
	int i,k,n,a;
	float s;
	
	cout<<"Suma prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa a"<<endl;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	cout<<"Djeljivih sa brojem: "<<endl;
	cin>>a;
	
	s=0;
	
		for(i=k; i<=n; i++)		
			if(i % a == 0)			
				s=s+i;				
		cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
			
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index