8.1.. Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s=0). Zatim počinje FOR petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz i % 2 != 0 (broj nije paran). Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

// 08112020
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - neparni" << endl;  // naslov
  int i, n, k ;       // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i %2 != 0)     // i neparno ?
      s = s + i;    // da - i neparno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112020
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - neparni" << endl;  // naslov
  int i, n, k ;       // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i %2 != 0)     // i neparno ?
      s += i;      // da - i neparno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index