8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

// 08112025
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do n - nije djeljivi sa 7" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 7 != 0)    // i nije djeljivo sa 7?
      s = s + i;    // da - i nije djeljivo sa 7: ispis i, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112025
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do n - nije djeljivi sa 7" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 7 != 0)    // i nije djeljivo sa 7?
      s += i;      // da - i nije djeljivo sa 7: ispis i, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index