8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08112029//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k;
    double s;
    s=0;
    cout<<"Od broja?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	for(i=k;i<=n;i++)
	 if (i%3==0)
	  s=s+i;	
	  cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index