8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08112033
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - nisu djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, k, n, a;      // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli s

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a != 0)    // broj nije djeljiv sa a?
      s = s + i;    // da - broj nije djeljiv sa a, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112033
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - nisu djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, k, n, a;      // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli a

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a != 0)    // broj nije djeljiv sa a?
      s += i;      // da - broj nije djeljiv sa a, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index