8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

//p08112044//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	float p;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	p=1;
	
	for(i=1; i<=n; i++)	
		if(i % 7 == 0)		
			p=p*i;
		
	cout<<"Proizvod brojeva djeljivih sa 7 do "<<n<<" je "<<p<<endl;
		
system("PAUSE");	
}

Ispis na ekranu:

Index