8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 4 i sa 3.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

//p08112052//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()

{
	int i,n;
	float p;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	p=1;
	
	for(i=1; i<=n; i++)
		if((i % 4 == 0) && (i % 3 == 0))		
			p=p*i;
		
	cout<<"Proizvod brojeva djeljivih sa 3 i 4 do "<<n<<" je "<<p<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index