8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom i % a == 0 (djeljivi sa a bez ostatka).

Listing programa:

//p08112053//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
	int i,n,a;
	float p;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	cout<<"Unesi djelilac: "<<endl;
	cin>>a;
	
	p=1;
	
	for(i=1; i<=n; i++)	
		if(i % a == 0)		
			p=p*i;
			
	cout<<"Proizvod brojeva djeljivih sa: "<<a<<" od 1 do "<<n<<" je "<<p<<endl;

system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index