8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 i sa 3.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom if((i % 2 == 0) && (i % 3 == 0)) THEN (djeljivi sa 2 i 3 bez ostatka).

Listing programa:

//p08112057//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{   int i,n,k;
	float p;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	p=1;
	
	for(i=k; i<=n; i++)	
		if((i % 2 == 0) && (i % 3 == 0))		
			p=p*i;			
	cout<<"Proizvod brojeva djeljivih sa 2 i 3 je "<<p<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index