8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom if((i % 2 == 0) && (i % 3 != 0)) (djeljivi sa 2 i nisu djeljivi sa 3).

Listing programa:

//p08112060//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{   int i,n,k;
	float p;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	p=1;
	
	for(i=k; i<=n; i++)	
		if((i % 2 == 0) && (i % 3 != 0))		
			p=p*i;
			
	cout<<"Proizvod brojeva djeljivih sa 2 a nisu djeljivi sa 3 je "<<p<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index