8.1.. Napisati program za ispis proizvoda prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 2.

Opis rješenja:

Listing programa:

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{
	int i,p;
	
	cout<<"Napisati program za ispis proizvoda prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 2"<<endl;
	
	p=1;
	
	for(i=1; i<=5; i++)	
		if(i % 2 != 0)		
			p=p*i;		
			
	cout<<"Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva nedjeljivih sa 2 je: "<<p<<endl;

system("PAUSE");		
}

Ispis na ekranu:

Index