8.1.. Napisati program za ispisivanje proizvoda brojeva do n koji su djeljivi sa 2.

Listing programa:

//p08112063//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n,p;
	
	cout<<"Program za ispisivanje proizvoda brojeva do n koji su djeljivi sa 2"<<endl;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	p=1;
	
	for(i=1; i<=n; i++)	
		if(i % 2 == 0)		
			p=p*i;
		
	cout<<"Proizvod je: "<<p<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index