8.1.. Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112065
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od k do n - parni" << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli
  float p;         // deklarisanje varijabli p

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % 2 ==0)     // i parno (broj je djeljiv sa 2)? 
      p = p * i;    // da - i parno, nova vrijednost proizvoda, p = p*i
      
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

  return 0;
}

II Varijanta p*=i
// 08112065
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od k do n - parni" << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli
  float p;         // deklarisanje varijabli p

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % 2 ==0)     // i parno (broj je djeljiv sa 2)? 
      p*=i;       // da - i parno, nova vrijednost proizvoda, p = p*i
      
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index