8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 2.

Opis rješenja:

Listing programa:

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
	int i,k,n;
	float p;
	
	cout<<"Napisati program za ispis proizvoda brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 2"<<endl;
  
  cout<<"Od broja: "<<endl;
  cin>>k;
  
  cout<<"Do broja: "<<endl;
  cin>>n;
  
  p=1;
  
  for(i=k; i<=n; i++)  
  	if(i % 2 != 0)  	
  		p=p*i;
			
  cout<<"Proizvod brojeva koji nisu djeljivi sa 2 od "<<k<<" do "<<n<<" je "<<p<<endl;

system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index