8.1.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08112068//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k;
	double p;
	p=1;
	cout<<"Od broja?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	for(i=k;i<=n;i++)
	  if (i%3==0)
	    p=p*i;	
	cout<<"Proizvod iznosi: "<<p<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index