8.1.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

// 08112069
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od k do n - nije djeljiv sa 3" << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli
  float p;         // deklarisanje varijable

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % 3 != 0)    // i nije djeljivo sa 3?
      p = p * i;    // da - i nije djeljivo sa 3, nova vrijednost proizvoda, p = p*i			
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

  return 0;
}

II varijanta p*=i
// 08112069
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od k do n - nije djeljiv sa 3" << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli
  float p;         // deklarisanje varijable

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % 3 != 0)    // i nije djeljivo sa 3?
      p *= i;      // da - i nije djeljivo sa 3, nova vrijednost proizvoda, p = p*i			
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index