8.1.. Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (++br;). S obzirom da je svaki drugi prirodan broj (krecuci od 2) paran (4,6,8...) potrebno je samo uvecati kontrolnu varijablu i za 2 (i+=2;) da bi dobili sledeci paran broj. Petlja se ponavlja dok je i manje ili jednako n

Listing programa:

//prebrojavanje parnih brojeva do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,br=0;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	for(int i=2;i<=n;++br,i+=2);
	
	cout<<"Broj parnih brojeva do n je : "<<br<<endl;
}

II varijanta: Izdvajanje parnog (djeljivog sa 2) //p08112071// #include <iostream> #include <cmath> using namespace std; main() { int i,n,k,br; cout<<"Od broja: "<<endl; cin>>k; cout<<"Do broja: "<<endl; cin>>n; br=0; for(i=k; i<=n; i++) if(i % 2 == 0) br=br+1; cout<<"Broj parnih od "<<k<<" do "<<n<<" je "<<br<<endl; system("PAUSE"); }

Ispis na ekranu:

Index