8.1.. Napisati program za prebrojavanje brojeva od k do n djeljivih sa 3.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i % 3 == 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

//Zadatak 08112074//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
main()
{
   int i, k, n, br;
   cout<<("Prebroj djeljive sa 3 u intervalu k do n")<<endl;
   cout<<("k n")<<endl;
   cin>>k>>n;
   br = 0;
   for (i=k; i<=n; i++)
   
   if (i % 3 == 0) {
      br = br + 1;
      cout<<("Djeljivih sa 3: ")<<br<<endl;
   }
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index