8.1.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva do n djeljivih sa l.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa l se izvodi logičkim izrazom i % 1 == 0 u intervalu od 1 do n.

Listing programa:

//08112075//

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main ()
{
   int i,n,k,br;
cout<<"Prebrojavanje prirodnih brojeva do n djeljivih sa 1 "<<endl;
cout<<"Do broja: "<<endl;
cin>>n;

cout<<"k";
cin>>k;

k=1;
br=0;

   for (i=1; i<=n; i++)
     if (i % 1 == 0)
      br=br+1;
}  
cout<<"br: "<<br<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index