8.1.. Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (++br;). S obzirom da je svaki drugi prirodan broj (krecuci od 1) neparan (3,5,7...) potrebno je samo uvecati kontrolnu varijablu i za 2 (i+=2;) da bi dobili sledeci pnearan broj. Petlja se ponavlja dok je i manje ili jednako n

Listing programa:

//prebrojavanje neparnih brojeva do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,br=0;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	for(int i=1;i<=n;++br,i+=2;);
	
	cout<<"Broj neparnih brojeva do n je : "<<br<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index